Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

Poslední fotogalerie

2. víkend 5. běhu kurzu Come in


Vyhledávání


Vstup do privátní zóny


Srdečně děkujeme za podporu!


Novéna k Panně Marie Pomocnici obětovaná za misie

Celá Salesiánská rodina je zvána modlit se od 15. května novénu k Panně Marii Pomocnici křesťanů za misie. K dispozici je modlitba, brožurka s podněty na každý den i 4 filmy.

Modlitba k Salesiánském misijním dni 2012: Vyprávěj příběh o Ježíši

Maria, matko církve,

jako první Ježíšově učednici a misionářce

ti děkujeme za tvoje „ano“ Bohu

a za tvoji cestu víry.

Chceme žít společně s putující církví

ve společenství s ostatními učedníky

tvého Syna Ježíše Krista,

abychom mohli přinášet evangelium všem.

Maria, probuď v nás odvahu vyprávět

Ježíši o světě a o mladých lidech

a světu a mladým lidem o Ježíši!

Pomoz nám, Matko, následovat Dona Boska,

neúnavného vyprávěče,

abychom sdíleli pokorně, trpělivě a s odvahou

zkušenost našeho osobního setkání s Ježíšem

v našich komunitách,

mezi mladými a s každým, koho potkáme.

Amen.


Úvod

Vážení přátelé a členové Salesiánské rodiny!

Dostává se Vám do ruky minibrožurka s podněty ke slavení Salesiánského misijního dne 2012. Je sestavena ze zahraničních materiálů, které obrací náš pohled do Asie, a z některých zkušeností z naší republiky. Jejím cílem, stejně jako cílem slavení Salesiánského misijního dne, je rozšiřovat naše obzory a zapalovat naše srdce pro Pána, abychom byli jeho věrnými učedníky a nadšenými apoštoly a misionáři.

Připravené podněty je možné využít jako novénu k Panně Marii Pomocnici (před 24.5.), případně při jiné vhodné příležitosti. K dispozici je i DVD se čtyřmi krátkými tématickými filmy.

Letošní téma „Vyprávěj příběh o Ježíši“ zahrnuje čtyři základní oblasti, kterých se budeme postupně dotýkat:

1.   Jako učedníci dejme Boží slovo do středu našeho života.

2.   Jako apoštolové sdílejme zkušenost s Ježíšem mezi mladými.

3.   Učme se jeden od druhého, jak hlásat evangelium.

4.   A nemysleme jen na sebe a zkusme pomoci některým okrajovým místům v Asii.

Doprovodné DVD je možné objednat: P. Jaroslav Vracovský SDB, vracov@centrum.cz, 732 951 497. K dispozici jsou také on-line.

Další materiály a podněty jsou na www.sdb.cz/domisal.


1. Vyprávět příběh o Ježíši

Salesiánský misijní den má historii dlouhou více jak 100 let. Sám Don Bosco měl velkou touhu být misionářem. Když nemohl odjet do misií sám, posílal tam od roku 1875 své nejlepší spolupracovníky.

V salesiánské rodině slavíme výslovně Salesiánský misijní den od roku 1988. Na každý rok je vybráno jedno z důležitých témat a kontinent, na který více zaměřujeme svou pozornost.

Na letošní rok 2012 bylo vybráno téma blízké mnohým z nás – „Vyprávěj příběh o Ježíši“. Vyprávění příběhu je výborným prostředkem k prvnímu hlásání evangelia. Náš pohled se obrací do Asie – kontinentu, který má s hlásáním evangelia v posledních desetiletích velkou zkušenost.

Na plakátku k Salesiánskému misijnímu dni je zachycena „Svatba v Káně“ od P. Marka Ivana Rupnika. Maria je první misionářka. Ona v plnosti přijala Krista a na svatbě v Káně došlo k prvnímu velkému zjevení, kým skutečně je.

·              Podívejte se na film z DVD „Vyprávěj příběh o Ježíšovi“.


I. Být učedníkem

2. Naslouchat Božímu slovu

Jsme pozváni stejně jako všichni Ježíšovi učedníci každý den naslouchat Bohu, který k nám mluví v Ježíši Kristu a v každodenních událostech. Pouze člověk, který naslouchá Bohu z celého svého srdce, je skutečně schopen naslouchat mladému člověku a světu. Jenom člověk, který se snaží dávat každý den do středu svého života Ježíše, bude schopen stát se živým evangeliem pro druhé.

Abychom mohli mladým vyprávět o Ježíši, jsme nejdříve povoláni setkat se s ním osobně a sdílet zkušenost s ním v našich společenstvích. Výborným způsobem k tomu je společné čtení Božího slova (Lectio divina) a různé biblické skupiny.

Člověk, který naslouchá Ježíši ve skutečné hloubce, získává hlubokou zkušenost s Bohem a stává se opravdu věrohodným svědkem, který nenaléhá, ale oslovuje.

·              Přečti si s někým evangelium na nejbližší neděli a rozdělte se o to, co vás oslovilo.


3. Škola modlitby

Jsou rodiny, které mají ve středu své domácnosti televizor (či počítač). Jsou rodiny, které mají ve středu svého života Krista. Denně se společně setkávají na svém modlitebním místě u Písma svatého. Děkují Pánu za prožitý den, navzájem si odpouštějí a s vírou očekávají věci nastávající. Rodiče pak svým dětem nemusí o modlitbě nic vykládat. Děti samy vidí, kdo je v centru jejich rodiny, od koho vše vychází a kam vše směřuje.

V posledním roce jsme s několika přáteli zkusili začít něco nového. Jít hlouběji. A tak jsme vytvořili skupinku ‚Connect – spoj se s Bohem ve svém nitru‘. Chtěli jsme se společně s dalšími mladými lidmi učit naslouchat tichu, zklidnit mysl, otvírat oči pro Boží působení v našem životě a zakoušet pravou radost... Někteří z účastníků již po 3. setkání říkali: „Je to zajímavé, ale ve svém životě začínám objevovat věci, o kterých jsem ani nevěděl. Zakouším mnohem větší klid a mír.“

·              Najdi si tiché místo a zkus zůstat 7 minut v tichu. Na závěr stručně zhodnoť, jak se ti to dařilo.


II. Být apoštolem

4. Tvořiví katecheté

Každý rok bývá v salesiánské farnosti v Praze Kobylisích křtěna na Velikonoční vigilii řada dospělých. O Velikonocích v roce 2011 se stalo ale něco neobvyklého – k zástupu dospělých přibylo i 8 dětí základní školy. Učit náboženství v okolních školách je totiž farní salesiánskou misií. Zapálení katecheté učí děti náboženství takovým způsobem, že samy děti přivádí k víře své kamarády. Zde je svědectví jedné nově pokřtěné dívky:

Na přípravu na křest chodím druhý rok. Každou hodinu si s Tomášem Redlichem povídáme o Bohu, o Ježíši a Panně Marii. Vždy se dozvíme něco nového. Mám tu své kamarády a chodím do kostela s láskou. Tomáš je na nás moc hodný a vše nám vysvětlí.

V den křtu, který proběhl 24. 4. 2011, jsem byla trochu nervózní, ale když jsem byla pokřtěna, cítila jsem se lépe. Byla jsem uvolněná a spokojená, že se mnou byla pokřtěna i moje sestra Petra Marie Terezie. Jako křestního patrona jsem si vybrala Julii. Křest je můj zážitek na celý život.  

Dívka, 11 let

·              Vybavím si v mysli někoho ze svých nevěřících kamarádů a pomodlím se za něj. Nejlépe ještě s někým věřícím. Ježíš nás ujišťuje, že kde jsou dva nebo tři v jeho jménu, on je tam také.

5. Alfa pro mládež

Již řadu let fungují v naší republice kurzy Alfa určené pro ty, kteří by se chtěli seznámit se základy křesťanství. Jde o deset tématických večerů s tématy jako „Jde v životě ještě o něco více?“, „Kdo je to Ježíš“? „Proč Ježíš zemřel“ atd. Setkání začíná vždy večeří, pak následuje 15 – 20 minutová přednáška a po ní je sdílení v menších skupinách. Ke kurzu nedílně patří také jedno víkendové výjezdní setkání, věnované Duchu svatému.

V letošním roce 2012 se v naší republice začíná rozjíždět něco nového – kurzy Alfa pro mládež. Od těch pro dospělé se liší jen tím, že je v nich také přítomen zábavný program (hry apod.) a připravují je sami náctiletí pro své o něco málo mladší vrstevníky ve spolupráci s někým zkušenějším. Na některých místech naší republiky vznikají týmy, které se připravují na vyprávění příběhu o Ježíši ostatním.

·              Podívejte se na film z DVD: „Poznat, formovat a svědčit: semena misie v Thajsku“.


III. Učit se jeden od druhého

6. Zkušenost turínské oratoře

Od září 2011 mám možnost v rámci  pravidelného víkendového apoštolátu navštěvovat místní oratoř v Turíně na Crocette. Funguje přece jen malinko jinak, než naše česká střediska mládeže. Vždy jsem si kladl otázku, jak to udělat, abych mohl krom her a času stráveného povídáním předat mladým i nějaký duchovní rozměr.

Musím říci, že mi vždy i chyběla trochu odvaha, respektive přesněji možná jsem měl strach, nebo prostě nevěděl, jak mluvit s mladými z oratoře o Bohu. Zde mě oslovil jeden způsob, který praktikují v místní oratoři. Každý den v 17 hodin se stopnou všechny aktivity, které zrovna probíhají. Všichni, pokud tedy neutečou, se shromáždí na určeném místě. Důležitý prvek je, že se tam shromáždí i všichni vychovatelé a vedoucí kroužků. Ředitel oratoře – salesián – má pro všechny formou krátké katecheze nějaké povzbudivé slůvko. Po něm následuje modlitba Otčenáš a Zdrávas, a pak opět oratoř pokračuje dál svým životem. Přesto, že velká část je nevěřících nebo jiného vyznání, např. muslimové, dokáží respektovat těchto 10 minut duchovna.

Ladislav Banďouch SDB

 

·              Podívej se na DVD: „Dialog mezi kulturami: zázrak v Shillongu“.

7.  Bol som mimo

Jednou z důležitých oblastí hlásání evangelia je oblast sociální komunikace. Sociální sítě, rozhlas i televize ovlivňují mnoho lidí. Pro nás křesťany je to prostor, do kterého můžeme přinášet důležité poselství.

Jedním z příkladů je televize Noe, která se nazývá televizí dobrých zpráv. Jak říká její ředitel P. Leoš Ryška SDB, „ta nejlepší dobrá zpráva je Kristovo evangelium – jeho vzkříšení. Je i řada dalších dobrých zpráv, které k přivádí ke Kristu: vážná hudba, astronomie, příroda...“

Nový evangelizační pořad se jmenuje „Bol som mimo“. Jde o hodinový živý pořad s člověkem, který se dostal ve svém životě na scestí, ať už skrze drogy, mafii, gamblerství či sekty. Díky doteku Boží milosti se z toho dostal a o tomto svém obrácení nemá problém mluvit.

Existuje už 24 dokumentů o těchto lidech. Ve vysílání se vždy objeví jeden dokument a zároveň i člověk, který v něm vystupuje. Diváci mají příležitost se na cokoliv ptát. Často se v příběhu někdo najde nebo ví o někom ve svém okolí, koho se pořad týká.

·              Dnes na sociální síť napíši myšlenku z evangelia.

 


IV. Nemyslet jen na sebe

8. Misijní dobrovolnictví

Jedním ze znamení doby v posledních letech je nepochybně salesiánské misijní dobrovolnictví. Umožňuje mladému člověku dát svůj čas pro potřebné děti a mládež v různých částech světa.

V naší republice existuje od roku 2005 program na přípravu a vysílání misijních dobrovolníků „Cagliero – salesiánský volontariát“. V rámci tohoto programu je např. ve školním roce 2011/12 v Lubumbashi v Kongu Iveta Pešatová. Vybíráme z jejího blogu:

Chtěla bych zmínit případ malého desetiletého Charlieho a jeho dvanáctiletého bráchy Kellyho. Bydlí se svojí babičkou a tatínkem, maminka jim zemřela. Tatínek je vážně nemocný a za důvod jeho nemoci jsou viněni právě kluci, jsou obviněni z čarodějnictví. Rodina je neskutečně chudá, pracovala jsem několikrát s Charliem a pokaždé si mi postěžoval, jaký má hlad. Bude to jedna z rodin, kde mají děti jídlo jen jednou denně. A to u nás v poledne v Bakanja. Jednou ráno kluci přiběhli bez bot a se slzami v očích, že je babička vyhodila z domova. A že už se nechtějí vrátit domů, že chtějí být u nás na internátě. Naši sociální pracovníci se s nimi vydali do rodiny a babička řekla, že je prý ochotná si je doma nechat pod podmínkou, že budou kluci pokřtění. Že snad jejich čarodějnictví vymizí…

·              Pomodli se za naše misionáře a misijní dobrovolníky.

·              Podívej se na DVD: „Malá společenství: salesiánská farnost v městě Mandaluyong“.

9. I málo může pomoci

Jak se můžeme zapojit do salesiánských misií a tvořit tak solidárnější svět a propojenou církev? Např.:

·              Osobní i společnou modlitbou za misie.

·              Větší informovaností sebe i druhých o aktuálním misijním dění – více můžete najít v misijním animačním měsíčníku ‚Cagliero 11‘ na www.sadba.org.

·              Vytvářením misijních skupin a kroužků.

·              Časem nabídnutým pro službu Bohu a  druhým ve vlastní farnosti či v rámci světové Salesiánské rodiny.

·              Finančním příspěvkem. Je to jeden z nejjednodušších způsobů podpory.

Orissa potřebuje Vaši pomoc

Ze zaslaných příspěvků bychom chtěli podpořit také ORISSU – salesiánské dílo v nejchudším státě Indie, na které se dělá celosvětová sbírka. V roce 2008 byli v tomto státě tvrdě pronásledováni křesťané: 45 jich zemřelo, 10 kněží bylo vážně zraněno, 2 zabiti, zničeno bylo 4 300 domů a na 50 000 lidí uprchlo do lesů.

Naše potřeby v Orisse: postavení nového kostela, vzdělávání katechetů, ubytování aspirantů, postavení učiliště a internátu, koupě pozemku pro školu, vybudování infrastruktury.

Salesiánské misie je možné podpořit přes

·              www.adopcenablizko.cz (nejpotřebnější aktivity)

·              přímo darem na účet pro salesiánské misie 2100240326/2010 (Fio banka), var. symbol 12. Prosíme o poslání kontaktu na Vás na dary@sadba.org.

 

Brožurka a další materiály jsou ke stažení zde.


Príbuzné clánky


Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA