Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

Cagliero 11 - prosinec 2012

Vánoční poselství hl. rádce pro misie, povzbuzení k zakládání křesťanských a misijních skupin, svědectví o jejich významu a salesiánský misijní úmysl věnovaný USA... to je prosincové Cagliero 11 - magazín pro misijní animaci.

Cagliero 11

Zpravodaj  pro salesiánskou misijní animaci

Č.  48 - prosinec 2012

Publikace odboru misií pro salesiánské komunity a přátele salesiánských misií.

Drazí salesiánští misionáři a přátelé salesiánských misií!

Před několika týdny jsem v Japonsku dostal velmi cenný dar. Sestra Rosa FMA  namalovala během duchovního ústraní celou cestu víry Panny Marie. Nakreslila na čtyřmetrovou roli papíru pouť od  ANO Panny Marie až po horní místnost, kde očekává s apoštoly Letnice. Role připomíná základ našeho křesťanského života - cesta víry nemůže být nikdy zastavena!

Na pravé straně triptychu Aparecida (Zjevení), věnovaného  Benediktem  XVI. v roce 2007 církvi v Americe, jsou tři výjevy z Bible zobrazující naslouchání, a na levé straně další tři scény hlásání. Dynamika živé víry je jednoduchá – naslouchat Ježíši (Pojď ke mně!) a být vyslán Ježíšem (Jdi a hlásej!)

 V adventu 2012 vás všechny zvu k životu se srdcem otevřeným Kristu Ježíši. Setkáváme se s ním ve Slově a eucharistii, ale také u naší mládeže, zejména nekřesťanské.  Díky mladým lidem – kteří čekají na naše svědectví a slovo víry – můžeme žít misijní poslání Ježíše plněji!

P. Václav Klement, SDB

Rádce pro misie

Znovuobjevit zkušenost salesiánských partiček a misijních skupin

V listopadovém čísle italského salesiánského bulletinu napsal P. Pascual Chávez, že "Don Bosco vnímal téměř instinktivně důležitost sociální podpory" při formaci mládeže, zejména u těch, kteří  jsou  ovlivňováni svými přáteli a kolegy. Mladí lidé potřebují přátele stejně tak jako vzduch, který dýchají. Gang, parta vrstevníků či skupina přátel může mít špatný vliv dokonce i na dobře vychovanou mládež. Don Bosco se svým geniálním pedagogickým instinktem objevil "místo" pro přátele, které umožňuje rozvinout to nejlepší v nich.

Hlavní představený zdůraznil, že sociální vazby a přátelství jsou důležitým ochranným faktorem. Člověk  je spokojen  tehdy, když se cítí uznáván, potvrzen, podporován, léčen  laskavostí těch, s nimiž žije ... "Partičky“ se rozvíjely z tohoto pohledu jako originální a plodná zkušenost skupin mládeže a staly se součástí salesiánského stylu. Dnes přecházejí jako charismatické dědictví na salesiánské hnutí mládeže (Salesian Youth Movement – SYM, není totožné s naším SHM, pozn. překl.). Jde o výchovné hnutí nabídnuté všem mladým lidem, které jim umožňuje stát se subjekty a protagonisty svého vlastního lidského a křesťanského růstu, s vůlí mít vliv na okolí a občanskou  společnost, ve které žijí, a přispět svým dílem místní církvi.

 V této souvislosti pak misijní skupiny tam, kde působí salesiáni, podporují oživení misijního uvědomění mladých lidí a celého výchovně-pastoračního společenství k dosažení vyšší úrovně víry a odhodlání, konkrétně ve své víře v Krista, svědectví života a křesťanské solidarity.  Konečně misijní skupina oživuje nadšení pro víru a salesiánské charisma. Pomáhá „překonávat únavu ve víře a znovuobjevit radost z toho být křesťanem, být unášen vnitřním štěstím z poznání Krista a patřit do Jeho církve“ (Benedikt XVI.). To podněcuje horlivost, jež dává vzrůst novým povoláním.

Kéž je Kristus středem našich vánočních oslav!

Šťastný nový rok 2013!

Bůh žehná štědrému dárci

Když jsem se účastnil aktivitmládežnických skupin během svého dospívání, často jsem slyšel zkušenosti misionářů, kteří vyprávěli o svých dobrodružstvích i obtížích. Probudilo to ve mně touhu stát se knězem a pracovat v cizině obklopen mládeží.  Myslím, že to bylo poprvé, kdy jsem vážně přemýšlel  o Božím pozvání, abych ho následoval.  Na druhé straně svědectví tolika kněží, kteří byli plně oddáni své kněžské službě a zároveň na jejich tvářích bylo možno pozorovat radost, mě motivovalo k tomu, abych Bohu odpověděl. Když jsem viděl problémy světa, zejména mládeže, vedlo mě to později k tomu, abych se zeptal sám sebe: jestliže Ježíš Kristus dal svůj život za mě, proč nemohu věnovat ten svůj pro dobro druhých jako odpověď na Jeho velkou lásku?

U příležitosti 150. výročí vzniku naší salesiánské kongregace hlavní představený Don Pascual Chávez  požádal každou provincii vyslat 1 salesiána do misií. Zažádal jsem o vyslání do misií během noviciátu. Připomněl jsem provinciálovi svou žádost, kterou podpořil.

Mnoho lidí se mě ptalo: „Mexiko samo potřebuje misionáře, proč chcete být misionářem v cizině?“ Postupně jsem zjistil, že víra se musí žít bez hranic a že pokud Bůh dává člověku dar misijního povolání, musí na něj reagovat s velkorysostí. Bůh nedopustí, aby místo po salesiánovi, který odešel do misií, zůstalo prázdné. Bůh žehná štědrému dárci. Matka Tereza z Kalkaty kdysi řekla, "dát, až to bolí", což znamená dát i z naší chudoby.  Tak reagoval můj provinciál, když jsem se stal misionářem.  Nicméně Mexiko potřebuje misionáře, aby probudilo z letargie víru mnoha lidí, dalo naději lidem žijícím ve strachu, nejistotě a duchovní a materiální chudobě.  Také ale potřebuje misionáře, kteří jsou nadšeni ideály Ježíše Krista. Pevně věřím, že prostřednictvím svědectví našeho života a radosti z tohoto Božího volání, on sám vzbudí mezi naší mládeží povolání pracovat pro potřebné v Mexiku i po celém světě.

Bůh mě povolal, abych pracoval v Peru. Jako salesiánský misionář jsem nesmírně šťastný, že mohu žít  své povolání, protože cítím blízkost Boha,  který mě povolal, abych se podělil o své poslání v jiných zemích s dalšími mladými lidmi. Vím, že Bůh má se mnou velké plány a já jsem ochoten říci "ano"        s pomocí naší Matky, Pomocnice křesťanů.

Mladých salesiánům vzkazuji:  „Pokud vás Bůh volá, abyste se stali misionáři, neváhejte odpovědět na toto volání. Uvidíte, že Bůh vám štědře požehná. Žijte svůj život důstojně tím, že ho dáte  Bohu k dispozici tam,  kam vás pošle. Buďte velkorysí a zažijete plnost radosti!“

P. Alfonso Abarca Patricio

Mexičan,  misionář v Peru

Salesiánský misijní úmysl: misie mezi hispánskými přistěhovalci ve Spojených státech amerických

Aby si salesiáni na americkém kontinentu uvědomili fenomén migrace a připravili v této souvislosti regionální plán.

Mezinárodní migrace na americkém kontinentu patří mezi nejdůležitější znamení naší doby. Dramaticky vzrostla za posledních dvacet let. Statistiky říkají, že nyní  je v USA asi 50 milionů hispánských přistěhovalců, kteří tak tvoří 70% katolické komunity v zemi. Vzhledem k nedostatku kněží, až 600.000 katolických přistěhovalců do Spojených států opouští  každoročně  církev. Během společné  návštěvy  13 provincií amerického kontinentu v roce 2011 vyzval  hlavní představený  všechny provincie  v regionu k uvědomování si problémů migrace s cílem připravit odpovídající regionální plán.  

Všechna  předchozí  čísla "Cagliero 11“ jsou  k dispozici na http://www.sdb.org/sdb/sdl/Cagliero.


Príbuzné clánky


Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA