Přesun na obsah

Výběr jazyka / Výběr jazyka / Výběr jazyka

Čeština | English | Deutsch

Poslední fotogalerie

2. víkend 5. běhu kurzu Come in


Vyhledávání


Vstup do privátní zóny


Srdečně děkujeme za podporu!


Cagliero 11 - říjen 2012

Pravidelný misijní měsíčník nás uvádí do právě začínajícího roku víry, zve k modlitbě misijního růžence a přináší svědectví P. Martina z Kuby. Můžete si prohlédnout i aktuální videa z předávání misijních křížů...

Cagliero 11

Zpravodaj pro salesiánskou misijní animaci

Publikace misijního odboru pro salesiánské komunity a přátele salesiánských misií

č. 46 - říjen 2012 i

Vážení salesiánští misionáři a přátelé salesiánských misií!

Co pro nás znamená začít Rok víry (11. října 2012 – 24. listopadu 2013)? Pro mě je to rok milosti, skvělá příležitost, jak být vděčný za dar víry a sdílet jej.

Mezi novými misionáři roku 2012 se nemohu nezmínit o třech: Samuel – vyrůstal jako příslušník afrického tradičního náboženství a pokřtěn byl v 18 letech; David – původem z hinduistické rodiny a Taras z Ukrajiny – konvertoval s celou svou rodinou, když byl na střední škole. Ti všichni odešli tak, jako svatý Pavel, do misií, aby sdíleli drahocenný Boží dar.  Setkání s Ježíšem naplňuje naše srdce, musíme o něm hovořit! Stačí malá gesta – nabídka osobní modlitby za kamaráda, který je budhista, hinduista, muslim nebo bez vyznání, pozvání do oratoře, vyprávění Ježíšova podobenství – to vše je jednoduché a možné.

Zvu vás všechny k modlitbě za to, aby členové salesiánské rodiny věděli, jak sdílet dar víry, zvláště pokud jde o děti a mládež, kteří se nikdy nesetkali s Ježíšem Kristem. Misijní růženec nám pomáhá modlit se v měsíci svatého růžence tak, abychom dokázali otevřít své srdce těm, kteří Krista neznají!

P. Václav Klement, SDB

Rádce pro misie

Počáteční hlásání a misijní růženec k Roku víry

V jednom interview zve kardinál Fernando  Filoni, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, k slavení Roku víry z pohledu prvotního hlásání Krista. Ve skutečnosti pořádal odbor pro misie během období šesti let studijní dny počátečního hlásání Krista v různých regionech (Evropa 4. až 10. listopadu 2010, jižní Asie 7. až 11. srpna 2011, východní Asie 14. až 18. srpna 2011, Oceánie 21. až 25. srpna 2011, studijní dny salesiánské přítomnosti mezi muslimy 30. července až 4. srpna 2012, Afrika 5. až 9. listopadu 2012, Amerika v roce 2013).

Tyto studijní dny ozřejmily, že počáteční hlásání Krista je krátký, radostný a angažovaný příběh o Ježíšovi. Je určen těm, kteří Krista neznají, připravují se na křest, přestali praktikovat svou křesťanskou víru, kteří žijí v kulturním a sociologickém křesťanském prostředí, kteří praktikují křesťanskou víru jen občas přijetím iniciačních svátostí a v projevech lidové zbožnosti, a kteří praktikují svou víru zvykově, přičemž tento životní styl jim neumožnil setkat se s Kristem jako se svým osobním Spasitelem.

Počáteční hlásání je jen začátkem procesu evangelizace. Má chronologickou prioritu, ale nepokračuje v čase. Jeho cílem je podnítit [v rozmluvě] zájem o Ježíše Krista, který může vést k přilnutí nebo k oživení víry v Něj a touze prohloubit toto poznání. Počáteční hlásání ústí do další etapy evangelizace, kterou je katechumenát.

První způsob počátečního hlásání evangelia je svědectvím každodenního života křesťana, života salesiána, salesiánské komunity a celého křesťanského společenství.   Je vždy pozváním a výzvou k hledání odpovědí na existenciální otázky vědomým, osobnějším a hlubší způsobem.

Kardinál Fernando Filoni také poukazuje na to, že Rok víry by měl být především rokem, ve kterém bychom se měli modlit za víru a žádat od Pána tento dar. Bez něj ztrácejí všechny naše iniciativy svá opodstatnění. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto podporovat misijní růženec (bílá barva pro Evropu, červená pro Ameriku, žlutá pro Asii, modrá pro Oceánii, a zelená pro Afriku). Tak se každý může modlit k Matce Páně za počáteční hlásání evangelia v každém světadílu.

Žít své misijní povolání pro druhé

Jako dítě jsem navštěvoval salesiánskou oratoř sv. Dominika Savia v Madridu. Později jsem se stal studentem salesiánské školy, kde jsem byl členem misijní skupiny. Čítali jsme články v časopise Juventud Misionera, a sám přesně nevím, kdy semeno mého misijního povolání začalo klíčit… touha stát se knězem ve mně postupně narůstala. Pak jsem vstoupil do malého semináře. Pro mě to byla příležitost objevit Dona Boska a nadchnout se jeho životem a posláním.

A přišel čas noviciátu. Touha po salesiánských misiích sílila ze dne na den. Ve druhém roce svého praktického výcviku jsem měl možnost odcestovat do Baty (Rovníková Guinea) ve školním roce 1974-1975. Tvrdé zkušenosti, lidsky řečeno, ale odborně a duchovně obohacující. Moje povolání se jasně ukázalo: stát se misionářem. Po letech teologických studií přichází den kněžského svěcení.  Při výběru textu k svěcení mi spontánně přichází na mysl verš z Evangelia sv. Marka 16, 15 : "Jděte do celého světa a hlásejte radostnou zvěst všemu stvoření."

Pád letadla v Rovníkové Guinei v roce 1986 si vyžádal život mladého salesiána. Zpráva byla přijata v kanceláři otce provinciála… Měl jsem spontánní touhu nabídnout se a nahradit jej, pokud je to nutné. Mísila se s bolestí okamžiku.

Za tři dny, se mě otec provinciál zeptal, zdali jsem k dispozici, vznikne-li potřeba odejít do farnosti Ela Nguema v Malabo (Rovníková Guinea). Přišlo léto a vyslání bylo potvrzeno.  Ale cíl se změnil… na Banapá do diecézního semináře v Malabo. Bylo to 5 let radostné práce… A poslušnost, která mě přivedla do Malaba, pokračovala pak v  aspirantátu-přednoviciátu v Guadalajara. Nakonec mne dovedla k působení v noviciátu v Sanlucar la Mayor v Seville.

Psal se rok 1999 a přišel dopis od P. Vecchiho, kde mi nabídl možnost jet na Kubu. Za necelé dva měsíce přišel nový dopis, že by byl rád, kdybych jeho nabídku přijal. A pak jsem byl požádán, abych se stal novicmistrem… Přání chápat své povolání jako být k dispozici mě uschopnilo přijmout v poslušnosti tuto nabídku. I když mě to hodně stojí… a nakonec Pán promění v milost to, co zpočátku vypadá jako břemeno. V poslušnosti jsem se vrátil do své provincie SMA, ale když jsem se dověděl, že se hledají salesiáni do Maroka, sám jsem se nabídl… a hlavní představený mě určil na Kubu, která mi byla navržena před 10 lety… A tak jsem na Kubě již více než 2 roky.  Snažím se žít své povolání tak, jak jsem se vždy snažil žít, být k dispozici… Úžasné přijetí, kterého se mi dostalo, způsobilo, že se tu cítím jako doma.

P. Santiago Martínez Martin, Španěl, misionář na Kubě

Vzkaz k Světovému dni misií 2012

Pověření k hlásání evangelia… musí zahrnovat všechny aktivity místní církve, všechna její oblasti, zkrátka celé její bytí a činnosti… Dokonce i dnes, misie ad Gentes musí mít konstantní horizont a paradigma každé církevní aktivity, protože identita církve samé je tvořena vírou v Boží tajemství, které nám bylo zjeveno v Kristu, aby nám přineslo spásu a poslání hlásat Jej světu, dokud opět nepřijde.

Papež Benedikt XVI.

 (celý text viz http://tinyurl.com/8mo 9yfa4)

Videa

Video z kurzu pro nové misionáře 2012 (http://tinyurl.com/d3qh8gz)

Video z předávání misijního kříže (http://tinyurl.com/brr3nbv).

Na Facebooku (http://tinyurl.com/95prnhr)

Salesiánský misijní úmysl: za mladé katechety v Africe

Aby mladí katecheté v Africe rostli ve víře.

V postsynodální  exhortaci "Africae munus" č. 127, papež Benedikt XVI. nabádá: "Drazí katecheté, pamatujte, že pro mnoho komunit jste prvním ztělesněním horlivého učedníka a vzorem křesťanského života. Vybízím vás, abyste hlásali svým příkladem, že rodinný život si zaslouží velkou úctu, že křesťanská výchova připravuje mladé lidi, aby žili ve společnosti jako jedinci, kteří jsou čestní a důvěryhodní v jednání s ostatními". Mnozí z katechetů, jak ve městech, tak i na venkově, kteří jsou mladí a většinou už ženatí, se potýkají s obrovskými problémy a zkouškami v jejich poslání. Modleme se, aby doprovázeni spolubratry a dobrou formací mohli růst ve víře a službě v místních církvích.

Všechna předchozí čísla „Cagliero 11" jsou k dispozici na purl.org / sdb / SDL / Cagliero


Príbuzné clánky


Tyto stránky provozujeStarý web neaktualizován od ledna 2013 - jít na Nové stránky SADBA